Офіційні Правила Благодійної Акції "Допоможемо Денису разом"

   1. Організатор, Партнер та Виконавець Благодійної Акції

1.1.Організатором та Виконавцем Благодійної Акції «Допоможемо Денису разом» (надалі – Благодійна Акція/Акція) є громадянин України Сапаєв Бахтіяр Сабірович (місцезнаходження: Україна, Черкаська область, м. Умань, вул. Мала Садова, 1) надалі – Організатор/Виконавець.

1.2. Партнером Благодійної Акції є: товариство з обмеженою відповідальністю «Греків ліс» (місцезнаходження: м. Умань, вул. Анатолія Слонського, 4),

2. Основні положення

2.1. Благодійна Акція організована з метою збору коштів для пожертвування на допомогу Денису Терещуку.

2.2.Благодійна Акція проводиться в адміністративних межах м. Умань, Черкаська область.

2.3. Благодійна Акція триватиме з 15.05.2019 р. по 30.09.2019 р. (включно), далі – Період проведення Акції або Тривалість Акції.

2.4. За підсумками проведення Благодійної Акції Виконавець не пізніше 5 жовтня  2019 року проведе передачу громадянину України Терещуку Юрію Олександровичу та/або Терещук Марині Олександрівні коштів, отриманих Виконавцем в результаті здійснення Учасниками Акції визначених пунктом 3.2. Правил дій.

2.5. Виконавець, з метою залучення до Благодійної Акції найширшого кола осіб, подарує одному з учасників Благодійної Акції належну йому на праві власності однокімнатну квартиру, що розташована в м. Умань, вул. Джерельна, 1 – Заохочення Акції. Особа, якій буде подарована вказана квартира визначатиметься Виконавцем методом сліпого жеребу серед Учасників Акції.

3. Умови участі в Благодійній Акції

3.1. Учасниками Благодійної Акції визнаються громадяни України, які на день початку Благодійної Акції досягли 18-річного віку та протягом Періоду проведення Акції здійснили визначені пунктом 3.2. цих Правил дії.

3.2. В Благодійній Акції можна прийняти участь наступним чином: громадянин України, що досяг 18-річного віку та який бажає взяти участь у Благодійній Акції особисто з паспортом прибуває у житловий комплекс «Греків ліс», що розташований в м. Умань,  вул. Джерельна, 1. На території вказаного житлового комплексу знаходитиметься скринька для Благодійних внесків, яка належить особі, для якої проводиться Благодійна Акція. Розмір благодійного внеску є фіксованим та становить 10,00 (десять грн.) гривень. За кожен внесок видається один сертифікат

3.3. За результатами проведення Благодійної Акції серед її Учасників Виконавцем буде організовано визначення Переможця Благодійної Акції, який матиме право на отримання Заохочення Акції, передбаченого пунктом 2.5. Правил.

4. Фонд Заохочень Благодійної Акції

4.1. Заохоченням Благодійної Акції є однокімнатна квартира, розташована в м. Умань по вул. Джерельна, 1 в житловому комплексі «Греків ліс». Кількість Заохочень – одна квартира.

4.2. Передача Заохочення Переможцю Благодійної Акції відбудеться протягом 10 робочих днів після визначення Переможця Благодійної Акції та отримання Виконавцем документів від Переможця Акції згідно пункту 6.6. Правил.

4.3. Передача Заохочення забезпечується Виконавцем Благодійної Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів фізичних осіб в результаті отримання Заохочення Благодійної Акції забезпечується нотаріусом, який буде оформляти договір дарування квартири, відповідно до вимог законодавства України.

4.4. Організатор/Виконавець/Партнери Благодійної Акції не несуть відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Акції Переможцем Акції після його одержання, а також за можливі наслідки використання такого Заохочення Акції.

4.5. Організатор/Виконавець Акції має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання передбачених Правилами зобов’язань.

5. Порядок визначення Переможця Благодійної Акції

5.1.Визначення Переможця проводиться Виконавцем серед всіх Учасників Акції, які виконали усі умови Благодійної Акції відповідно до пункту 3.2. цих Правил. Всього за результатами проведення Благодійної Акції буде обрано 1 (одного) Переможця, який отримає право на отримання Заохочення.

5.2. Результати визначення Переможця Акції, який матиме право на отримання Заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.

В обмін на здійснений Благодійний внесок Учасник Акції отримує від організатора Сертифікат учасника благодійної акції. Другий примірник Сертифікату учасника Благодійної Акції залишається у організатора та буде переданий Виконавцю для визначення Переможця Благодійної Акції.

5.3. Визначення Переможця Благодійної Акції проводиться Виконавцем методом сліпого жеребу привселюдно під час проведення урочистостей до Дня міста Умані у 2019 році. Метод сліпого жеребу означає, що всі другі екземпляри Сертифікату учасника благодійної акції, які Виконавець отримає від Товариства будуть поміщені у прозорий барабан та після його обертання не менше ніж три кола, Виконавець дістане з барабану лише один другий примірник Сертифікату учасника благодійної акції, на якому будуть вказані відомості про особу – Учасника Акції, яка стала її переможцем.

5.4. Всі Учасники Благодійної Акції обов’язково повинні бути присутніми на проведенні урочистостей до Дня міста Умань, які відбудуться 5 жовтня 2019 року та на яких буде визначено Переможця Благодійної Акції. У випадку відсутності під час визначення Переможця Благодійної Акції Учасника Акції, який був визначений переможцем, визначення переможця проводиться повторно.

5.5.Переможцю Благодійної Акції Виконавець привселюдно вручає Сертифікат на однокімнатну квартиру – Заохочення Акції. Передача Заохочення Акції Переможцю Благодійної Акції відбувається відповідно до п.4.2. цих Правил.

6. Умови та строки отримання Заохочень Благодійної Акції

6.1. Організатор/Виконавець Акції має право:

6.1.1. відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені Правилами;

6.1.2. відмовити у видачі Заохочення Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання такого Заохочення Акції, згідно цих Правил.

6.2. Організатор/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

6.3. Якщо будь-який Учасник Акції, який визначений Переможцем Акції та має право на отримання Заохочення, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, Партнерів Акції не має можливості отримати Заохочення Акції, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора/Виконавця, та Партнерів Акції.

6.4. Організатор/Виконавець Акції звільняється від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.

6.5. Організатор/Виконавець/Партнери Акції не компенсують будь-які витрати Переможця Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочення Акції. Послуги нотаріуса з оформлення договору дарування квартири, яка є Заохоченням акції, оплачує в повному обсязі Переможець Акції.

6.6. Для отримання Заохочення Учаснику необхідно надати Виконавцю копії сторінок паспорта, які містять прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що видав документ, а також копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи - резидента у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Додатково Учасником надається Виконавцю письмова згода на обробку Виконавцем його персональних даних (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону) з метою сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

6.7. Відмова від надання зазначеної вище інформації позбавляє такого Учасника права на отримання Заохочення Акції та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від його отримання.

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Благодійної Акції

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил на Інтернет-сторінці https://grekivlis.com.ua/,

7.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором/ Виконавцем Акції протягом всього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем/Партнерами. Такі зміни та/або доповнення набувають чинності з моменту їх розміщення на Інтернет-сайті https://grekivlis.com.ua/ якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

8. Інші умови

8.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця/ Партнерів Акції будь-якої компенсації.

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.